نهان نما

هوشمندسازان نگارپرداز ایلیا

نرم افزار رفع تاری و تشخیص پلاک در دوربین های مدار بسته

تاری و عدم شفافیت تصاویر یکی از مشکلات اساسی در دوربین های مدار بسته می باشد. در بسیار از صحنه های جرم با توجه تار بودن تصاویر امکان تشخیص سارقین و یا مجرمان وجود ندارد. در نرم افزار تهیه شده توسط هسته فناور نهان نما می توان اطلاعات موجود در فیلم دوربین های مداربسته را بدون کاهش اطلاعات استخراج کرده و پلاک فیلم را بررسی کرد. این نرم افزار برای شفاف سازی پلاک خودرو و استخراج پلاک مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به این که نرم افزار رفع تاری و تشخیص پلاک به صورت آزمایشگاهی تهیه شده است و برای استفاده از آن بایستی به محیط نرم افزار و نوع تاری تصاویر دوربین های مدار بسته اشراف کامل داشت، امکان ارائه این نرم افزار به کاربران نمی باشد و عملیات واضح سازی تصویر و تخیص پلاک خودرو توسط تیم نهان نما انجام می شود.
لازم به ذکر است خروجی این نرم افزار دارای وجاهت قضایی نمی باشد و اطلاعات ارائه شده به کاربران تنها جهت کمک به روند حل پرونده می باشد و تصمیم نهایی بر عهده کارشناس مراکز انتظامی و قضایی می باشد.